Hợp đồng bị mất hiệu lực do trễ hạn đóng phí thì làm sao?

23:00 02/05/2023 Trang

Trả lời: Trong vòng 2 năm kể từ ngày Hợp đồng mất hiệu lực, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng.

https://www.sunlife.com.vn/vn/dich-vu-khach-hang/cau-hoi-thuong-gap/

Giỏ hàng của bạn

Thông tin đặt mua

Khu vực nhận hàng
Thông tin liên hệ
Hình thức thanh toán


Hình thức nhận hàng