Làm thế nào để cấp lại Tên đăng nhập hoặc thay đổi Mật khẩu vào Trang website Hưu trí tự nguyện?

23:23 02/05/2023 Trang

Vui lòng chọn chức năng hỗ trợ phù hợp và làm theo hướng dẫn tại trang chức năng:

- Cấp lại Tên đăng nhập

- Cấp lại Mật khẩu

Câu 40: Đến thời điểm nào Người lao động/Thành viên nhận được Quyền lợi hưu trí?

Người lao động/Thành viên sẽ được nhận Quyền lợi hưu trí khi đến tuổi về hưu (60 tuổi đối với Nam và 55 tuổi đối với Nữ).

Người lao động/Thành viên sẽ được nhận Quyền lợi hưu trí trong vòng 15 năm, theo định kỳ Tháng/ Quý/Nửa năm/Năm tùy theo yêu cầu của Người lao động/Thành viên.

Trong trường hợp khi đến tuổi về hưu mà Người lao động/Thành viên vẫn muốn tiếp tục đóng góp thì có thể gia hạn Thời hạn tích lũy đến 70 tuổi và nhận Quyền lợi hưu trí khi kết thúc Thời hạn tích lũy.

https://www.sunlife.com.vn/vn/dich-vu-khach-hang/cau-hoi-thuong-gap/

Giỏ hàng của bạn

Thông tin đặt mua

Khu vực nhận hàng
Thông tin liên hệ
Hình thức thanh toán


Hình thức nhận hàng